ယုဇနတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အပိုင္း(၃) ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ဆိပ္ကမ္း ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕