ေနျပည္ေတာ္တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ (ေရႊနံ႔သာ) ဥတၱရသီရိျမိဳ႕နယ္